Giáo Xứ Vinh Lâm

Tên giáo xứ Vinh Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 443
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:00

17:00

07:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

 

Địa dư

 

Diện tích

 

Ngày chầu lượt

 

Dòng tu hiện diện trong xứ

 

Linh mục đương nhiệm  (-)

 

Thống kê

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ