Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Xuân Kitô Gia Ray Bản đồ 1A, Xuân Lộc Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Xuân Lâm Phương Lâm Bản đồ xã Phú An, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

Xuân Linh An Bình Bản đồ Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

Xuân Long An Bình Bản đồ Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Mỹ Long Khánh Bản đồ Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

16:30

16:30

05:00

16:30

05:00

16:30

16:30

05:00

18:15

05:00

07:15

16:30

Xuân Nhạn Long Khánh Bản đồ Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:30

07:30

18:00

Xuân Phú Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Quế Long Khánh Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Xuân Sơn Túc Trưng Bản đồ Ấp 7, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Tây Long Khánh Bản đồ Xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:45

Xuân Thanh Túc Trưng Bản đồ Túc Trưng
Xuân Thành Gia Ray Bản đồ Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

16:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

17:00

Xuân Thiện Gia Ray Bản đồ Ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

05:00

06:30

Xuân Thịnh Phú Thịnh Bản đồ Xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Xuân Tôn Gia Ray Bản đồ

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

06:00

18:00

Xuân Trà Hố Nai Bản đồ 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

06:30

17:30

Xuân Triệu Long Khánh Bản đồ Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

07:15

17:00

Xuân Trung Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Trường Túc Trưng Bản đồ Ấp 5, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Tổng cộng: 279